دوشنبه 10 تير 1392 معرفي داوران حاضر در اولين رويداد اين بانك