شنبه 8 تير 1392 تماس با شركت كنندگان حاضر در اولين رويداد اين بانك به اطلاع شركت كنندگان محترم مي رساند كه طي هفته جاري با متقاضياني كه ثبت نام آنها با موفقيت انجام شده است از طريق تلفن و يا ايميل تماس گرفته خواهد شد.