ساعت 13:00 - زمان تجديد قوا براي ادامه كار ناهار سرو مي شود و اعضاي گروه ها در اتاقهاي خود همراه با بحث در رابطه با ايده به صرف ناهار مي پردازند، حتي يك لحظه را هم نبايد از دست داد.
بيشتر