ساعت 11:04 - كدام ايده ها ؟؟؟؟؟ شمارش آرا آغاز شد. 1 2 3 ... 41 راي، چه كسي به چه ايده اي راي داده است؟ با شمارش آرا ء تا لحظاتي ديگر مشخص مي شود.
بيشتر