ساعت 10:43 - آرائي كه براي انتخاب ايده برتر به صندوق ريخته مي شود. بازار بحث و گفتگو داغ است، برگه هايي كه نام ايده انتخابي را به همراه دارند صندوق راي را پر مي كنند. سرانجام ايده هايي كه با استقبال بيشتر مواجه مي شوند در انتظار امكان سنجي اجرائي مي نشينند.
بيشتر