ساعت 10:29 - تنفسي كوتاه براي انتخاب ايده هاي برتر 41 ايده پس از طرح در زمان كوتاهي، به انتظار آراء حاضران در رويداد اين بانك مي نشينند و در زمان پذيرايي تبليغات براي هر ايده آغاز مي شود.
بيشتر