ساعت 11:15 - معرفي مربيان و نحوه تجاري سازي ايده هاي برتر مهندس نجارباشي يكي از پنج مربي جاضر قالب فرم تجاري سازي ايده هاي برتر را تشريح مي كند و تاكيد ويژه اي بر بند مربوط به درآمد زائي براي طرح دارد.
بيشتر