ساعت 13:50 - تشكري ويژه از هيئت اجرائي رويداد ايده هاي نو زماني فرصت بروز مي يابند كه مديريتي قوي زمينه را براي طرح آنها فراهم آورند و مديريت اجرائي رويداد فقط در اولين تجربه خود گوشه اي از توان خود را به نمايش گذاشت.
بيشتر