ساعت 13:52 - دست مريزاد به هيئت اجرايي هستيم براي اينكه ايده هاي شما بهتر ديده شود شايد يك دستت درد نكنه خودموني كم باشه براي تك تك دوستاني كه حتي يك لحظه از كار نايستادند و فضا را براي يك ايده پردازي ناب فراهم كردند.
بيشتر