ساعت 16:00- ايده ها به تبادل افكار گذاشته ميشوند. صاحبان ايده طرح خود را با حاضران علاقمند درميان گذاشته و از نگاه آنها به ارزيابي ايده خود مي پردازند.
بيشتر