ساعت 18:20-معرفي هيات داوران اولين رويداد اين بانك به حاضران از چپ به راست :آقاي مهندس خاتوني مديركل فناوري اطلاعات بانك ملي، آقاي دكتر ناصر رضايي عضو هيات مديره شركت خدمات انفورماتيك، آقاي نيما امير شكاري مشاور مديرعامل شركت خدمات انفورماتيك،اقاي مهندس محمد علي سلطان پور معاون نرم افزار شركت خدمات انفورماتيك، آقاي مهندس گودرزي مديركل فناوري اطلاعات بانك صادرات، آقاي دكتر مهران محرميان معاون شبكه شركت حدمات انفورماتيك
بيشتر