ساعت 15:00- ادامه تلاش تيم ها براي تدوين طرح تجاري ايده هاي منتخب با هدايت مربيان
بيشتر