ساعت 18:30-آغاز ارايه طرح ها از سوي تيم ها به هيات محترم داوران ارايه ايده ها در 5 دقيقه و پاسخ به سوالات داوران در 3 دقيقه از سوي هر يك از تيمها در حال انجام است.
بيشتر