ايده اول بانكداري آينده با بچه هاي امروز( بابّا) آنچه كه اين ايده بر آن تأكيد دارد عبارت است از: اهميت صنايع فرهنگي در تائيد ضرورت توسعه بازار با بهره گيري از بازاريابي اجتماعي در صنعت بانكي و لزوم آموزش مهارت هاي مالي با هدف همگام كردن بچه ها با تندباد رشد سريع تكنولوژي به منظور شناسايي، برانگيختگي و سپس هدايت و تقويت توانايي هاي كودكان براي ساختنِ بهترِ فردا
بيشتر