ساعت 20:33 - ايده هاي برتر اعلام مي شوند. تيم سوم مشخص شد سرانجام ارائه خوب صاحب ايده پارك بانك آن را به جايگاه سوم رساند
بيشتر