ساعت 20:23 - نگاه ها به سمت اتاق داوري خيره شده است ايده پردازان ثانيه ها را با هم مي شمارند شايد ايده آنها ايده منتخب باشند. نگاه اميدوار و لبخندي از رضايت براي سهم داشتن در روزي سرشار از ايده هاي ناب بانكي
بيشتر