انتخاب اسكناس ايده منتخب دوم با اجراي اين ايده مشتري از فرصت انتخاب اسكناس در هنگام برداشت وجه از ATM برخوردار مي شود.
بيشتر