ساعت 11:50 - ايده هاي منتخب عضو گيري مي كنند. زمان عضويت در يكي از ايده هاي منتخب فرا مي رسد. رايزني ها شروع مي شود و برخي ايده ها با استقبال بيشتري مواجه مي شوند و بعضي ديگر فقط مربيان را براي همراهي دارند. راهكارهاي اجرايي براي تجاري سازي ايده ها با همراهي اعضا و مشورت مربيان شكل مي گيرد و لحظه به لحظه ايده ها به زمان ارائه نهايي 15:45 نزديك مي شوند.
بيشتر